Beredskapsnasjonen

Publisert 10.11.2015 av POMB

Våren 2016 skal Stortinget vedta den nye langtidsplanen for forsvaret. Da bør Norge gjøre som Canada, vi bør begrense planene om gigainvesteringer i nye kamp jagerfly.

Regjeringen skriver på sine nettsider: ”Frem til 2025 skal Norge anskaffe  inntil 52 kampfly med våpen og utstyr til en verdi av 67,9 milliarder kroner i 2015-verdi." Prisen på jagerflyene kan bli vesentlig høyere. Statistisk Sentralbyrå melder i en kommentar om flykjøpet at usikkerheten omkring valutakursutviklingen er stor, og investeringskostnadene kan komme til å bli klart større enn opprinnelig antatt. (SSB, Økonomiske analyser, 1/2015). 67.9 milliarder er de antatte anskaffelseskostnadene. Kostnadene for flyene, inkludert vedlikehold og bruk til år 2054, er beregnet til 254,4 milliarder 2015-kroner. Mye taler for at tallene blir enda større, dersom vi ikke begrenser antall fly vi kjøper inn. 

Jagerflykjøpet er ikke ukontroversielt i forsvaret. Hærsjef og generalmajor Odin Johannessen sier til Aftenposten 1.februar 2015: - Det må være mulig å diskutere antallet kampfly. Generalmajoren kjemper en viktig kamp for å "redde" hæren. - Det nytter ikke å bygge tillit, skape stabilitet eller roe gemytter med bare å slippe bomber i hodet på noen. Man kan vinne et slag med maskiner, men man vinner ikke fred, sier han i samme Aftenpostenartikkel. Aftenpostenedaktør Per Anders Madsen skriver i en kommentar om saken 28. januar: - Svakere økonomi endrer  rammebetingelsene for Forsvaret. Det må påvirke kjøpet av nye kampfly. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen skriver i samme avis 5.februar: - Hvis forsvarsbudsjettene fortsetter å tape kjøpekraft, er det ulogisk å kjøpe fly og annet forsvarsmateriell. Hvis ikke regjeringen og Stortinget gjør noe drastisk i denne saken, vil de i ettertid stå ansvarlige for en nasjonal katastrofe. Ikke bare fordi Pentagon varsler betydelige problemer for fremdriften i prosjektet og at det vil bli mye dyrere enn antatt. Men også fordi Norge, blant annet i hæren, har viktigere beredskapsoppgaver å løse. 

22. juli-kommisjonen slo med tydelighet fast at beredskapsnasjonen Norge sviktet da angrepet kom: 

·         Angrepet på regjeringskvartalet 22/7 kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak.

·         Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere 22/7.

·         Flere sikrings- og beredskapstiltak for å vanskeliggjøre nye angrep og redusere skadevirkningene burde ha vært iverksatt 22/7.

·         Med en bedre arbeidsmetodikk og et bredere fokus kunne PST ha kommet på sporet av gjerningsmannen før 22/7. Kommisjonen har likevel ikke grunnlag for å si at PST dermed kunne og burde ha avverget angrepene. (NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen)

Tre år etter rapporten og fire år etter angrepet, har Norge fremdeles ikke blitt en god beredskapsnasjon, skal vi tro Riksrevisjonen. Riksrevisor Per Kristian Foss som nylig kom nylig med vesentlige advarsler vedrørende Norges sikkerhetsrutiner. (Aftenposten 21.10.2015):

1. Om informasjonssvikt i politiet: ”Det er alvorlig at mange ikke har  en mer bevisst holdning til sikkerhet. Særlig alvorlige er politi- og lensmannsetatens mangler. Det er ikke første gang vi kritiserer Politidirektoratet, for å si det sånn.”

2. Om Heimevernet: ”HV har ikke den operative kapasiteten det skal ha. Heimevernet er ikke så kampklart som det skal være. Dette går ikke minst på kvantitet. I tillegg opererer HV med til dels håpløst utdatert materiell. De har så lite utstyr at de har problemer med å kle opp nye soldater de får overført fra førstegangstjeneste, fordi de mangler uniformer og håndvåpen.”

 3. Om passrutiner: ”Det er alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har etablert en sikker prosess for saksbehandling, produksjon og utstedelse av pass, også fordi det er et viktig ledd i å forebygge kriminalitet og terrorisme.»

Canadas nyvalgte statsminister Justin Trudeau har lovet å stanse Canadas planlagte kjøp av amerikanske F35 jagerfly. Dette er den samme typen fly som Norge planlegger å kjøpe. Gigantiske kampflykjøp vil legge beslag på store offentlige midler, og det er høyst usikkert om det bidrar til å trygge vår felles sikkerhet. Investeringen vil, om den ikke begrenses vesentlig, gå på bekostning av viktigere tiltak. Kan Canada, så kan Norge, begrense ressursene som settes av til nye kamp jagerfly.     

Stikkord